Podmínky a pravidla

Last updated: January 10, 2024

Před použitím webových stránek https://cammodelagency.com (dále jen "služba"), které provozuje společnost Onyx Defiant LLC (dále jen "my", "nás" nebo "naše"), si prosím pečlivě přečtěte tyto smluvní podmínky (dále jen "smluvní podmínky", "podmínky").

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které chtějí získat přístup ke službě nebo ji používat.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s jakoukoli částí podmínek nesouhlasíte, nemáte oprávnění k přístupu ke službě.

Komunikace

Vytvořením účtu v naší službě souhlasíte s odběrem newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které vám můžeme zasílat. Můžete se však odhlásit z odběru všech těchto sdělení od nás, a to pomocí odkazu nebo pokynů pro odhlášení uvedených v každém e-mailu, který vám zašleme.

Nákupy

Pokud si přejete zakoupit jakýkoli produkt nebo službu dostupnou prostřednictvím služby ("nákup"), můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se nákupu, mimo jiné čísla vaší kreditní karty, data vypršení platnosti vaší kreditní karty, vaší fakturační adresy a vašich dodacích údajů.

Prohlašujete a zaručujete, že: že (i) máte zákonné právo použít kreditní kartu (karty) nebo jinou platební metodu (metody) v souvislosti s jakýmkoli nákupem a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné.

Služba může využívat služeb třetích stran za účelem usnadnění plateb a dokončení nákupů. Odesláním svých údajů nám udělujete právo poskytnout tyto údaje těmto třetím stranám v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo vaši objednávku kdykoli odmítnout nebo zrušit, a to mimo jiné z následujících důvodů: dostupnost produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu či služby, chyba v objednávce nebo jiné důvody.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku v případě podezření na podvod nebo neoprávněnou či nezákonnou transakci.

Dostupnost, chyby a nepřesnosti

Nabídku produktů a služeb v rámci služby neustále aktualizujeme. Může docházet ke zpoždění při aktualizaci informací ve službě a v naší reklamě na jiných webových stránkách. Informace uvedené ve Službě mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti a nemusí být úplné nebo aktuální. Produkty nebo služby mohou být ve Službě chybně oceněny, nepřesně popsány nebo nedostupné a my nemůžeme zaručit přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací nalezených ve Službě.

Proto si vyhrazujeme právo kdykoli změnit nebo aktualizovat informace a opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí bez předchozího upozornění.

Obsah

Naše služba vám umožňuje zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál ("obsah"). Za Obsah, který zveřejníte ve Službě nebo jejím prostřednictvím, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti, nesete odpovědnost.

Zveřejněním obsahu ve službě nebo jejím prostřednictvím prohlašujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vlastníte jej) a/nebo máte právo jej používat a máte právo nám poskytnout práva a licenci, jak je stanoveno v těchto Podmínkách, a (ii) že zveřejněním vašeho Obsahu ve Službě nebo jejím prostřednictvím neporušujete práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu. Vyhrazujeme si právo zrušit účet každému, u koho zjistíme, že porušuje autorská práva.

Zachováváte si veškerá práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve službě nebo jejím prostřednictvím, a jste odpovědní za ochranu těchto práv. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za Obsah, který vy nebo jakákoli třetí strana zveřejníte ve Službě nebo jejím prostřednictvím. Zveřejněním Obsahu prostřednictvím Služby nám však udělujete právo a licenci k používání, úpravám, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, reprodukci a šíření takového Obsahu ve Službě a jejím prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje naše právo zpřístupnit váš Obsah ostatním uživatelům Služby, kteří mohou váš Obsah rovněž používat v souladu s těmito Podmínkami.

Společnost Onyx Defiant LLC má právo, nikoli však povinnost, monitorovat a upravovat veškerý obsah poskytovaný uživateli.

Kromě toho je obsah, který se nachází v této službě nebo jejím prostřednictvím, majetkem společnosti Onyx Defiant LLC nebo je použit se svolením. Uvedený obsah nesmíte distribuovat, upravovat, přenášet, znovu používat, stahovat, znovu zveřejňovat, kopírovat ani používat, ať už jako celek nebo jeho části, pro komerční účely nebo pro osobní zisk bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Účty

Když si u nás vytvoříte účet, zaručujete, že jste starší 18 let a že informace, které nám poskytnete, jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Nepřesné, neúplné nebo zastaralé informace mohou vést k okamžitému zrušení vašeho účtu ve službě.

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla, mimo jiné včetně omezení přístupu k vašemu počítači a/nebo účtu. Souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny činnosti nebo akce, které se uskuteční pod vaším účtem a/nebo heslem, ať už je vaše heslo u naší služby nebo u služby třetí strany. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Jako uživatelské jméno nesmíte používat jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno či ochrannou známku, které není legálně k dispozici k použití, jméno nebo ochrannou známku, které jsou předmětem jakýchkoli práv jiné osoby nebo subjektu, než jste vy, bez příslušného oprávnění. Jako uživatelské jméno nesmíte používat žádné jméno, které je urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, zrušit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (s výjimkou obsahu poskytnutého uživateli), funkce a vlastnosti jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Onyx Defiant LLC a jejích poskytovatelů licence. Služba je chráněna autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony Spojených států i cizích zemí. Naše ochranné známky a obchodní vzhled nesmí být použity v souvislosti s žádným produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Onyx Defiant LLC.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Onyx Defiant LLC.

Společnost Onyx Defiant LLC nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Nezaručujeme se za nabídky žádného z těchto subjektů/osob ani za jejich webové stránky.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Onyx Defiant LLC nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek nebo služeb třetích stran.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Váš účet a přístup ke službě můžeme okamžitě zrušit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, podle našeho vlastního uvážení, z jakéhokoli důvodu a bez omezení, mimo jiné včetně porušení podmínek.

Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat službu používat.

Všechna ustanovení Podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit společnost Onyx Defiant LLC a její nabyvatele licence a poskytovatele licencí, jejich zaměstnance, dodavatele, zástupce, vedoucí pracovníky a ředitele, a že je budete chránit před jakýmikoliv nároky, škodami, závazky, ztrátami, povinnostmi, náklady nebo dluhy a výdaji (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku a) vašeho používání a přístupu ke službě vámi nebo jakoukoli osobou používající váš účet a heslo; b) porušení těchto podmínek nebo c) obsahu zveřejněného ve službě.

Omezení odpovědnosti

Společnost Onyx Defiant LLC, ani její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, dat, užití, dobré pověsti nebo jiných nehmotných ztrát, které vznikly v důsledku (i) vašeho přístupu ke Službě, jejího používání nebo nemožnosti přístupu k ní nebo jejího používání; (ii) jakéhokoli chování nebo obsahu jakékoli třetí strany ve Službě; (iii) jakéhokoli obsahu získaného ze Služby; a (iv) neoprávněného přístupu, použití nebo změny vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda jsme byli o možnosti takové škody informováni, a to i v případě, že se zjistí, že nápravné opatření uvedené v tomto dokumentu nesplnilo svůj základní účel.

Odmítnutí odpovědnosti

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je a jak je k dispozici. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv nebo průběhu plnění.

Společnost Onyx Defiant LLC, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a její poskytovatelé licencí nezaručují, že a) služba bude fungovat bez přerušení, bezpečně nebo bude dostupná v určitém čase nebo na určitém místě; b) budou opraveny jakékoli chyby nebo závady; c) služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé součásti; nebo d) výsledky používání služby budou splňovat vaše požadavky.

Výjimky

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk nebo vyloučení či omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Jižní Dakoty, Spojené státy americké, bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

To, že neuplatníme žádné právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou mohli mít ohledně Služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se bude jednat o podstatnou změnu, oznámíme to alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti jakýchkoli změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, nejste nadále oprávněni službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás.