Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2024 r.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu https://cammodelagency.com ("Serwis") prowadzonego przez Onyx Defiant LLC ("my", "nas" lub "nasz") należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki ("Warunki").

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego są uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Serwisu lub z niego korzystać.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie masz prawa dostępu do Serwisu.

Komunikacja

Zakładając konto w naszym serwisie, wyrażasz zgodę na subskrypcję newsletterów, materiałów marketingowych i promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich takich informacji od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji zawartych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić jakikolwiek produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Serwisu ("Zakup"), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z zakupem, w tym m.in. numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu do faktury oraz informacji dotyczących wysyłki.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z kart(y) kredytowych lub innych metod(y) płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam podajesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Serwis może korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Podając swoje dane, dajesz nam prawo do przekazania tych informacji stronom trzecim zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z powodów takich jak, ale nie tylko: dostępność produktu lub usługi, błędy w opisie lub cenie produktu lub usługi, błąd w zamówieniu lub inne przyczyny.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej bądź nielegalnej transakcji.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy ofertę produktów i usług w Serwisie. Możemy doświadczać opóźnień w aktualizowaniu informacji w Serwisie oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych. Informacje zawarte w Serwisie mogą zawierać błędy lub nieścisłości i mogą nie być kompletne lub aktualne. Produkty lub usługi mogą być źle wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne w Serwisie, a my nie możemy zagwarantować dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji znajdujących się w Serwisie.

Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Zawartość

Nasza Usługa pozwala Ci zamieszczać, łączyć, przechowywać, udostępniać i w inny sposób udostępniać pewne informacje, teksty, grafiki, filmy i inne materiały ("Zawartość"). Ponosisz odpowiedzialność za Treść, którą zamieszczasz w Serwisie lub za jego pośrednictwem, w tym za jej legalność, wiarygodność i stosowność.

Umieszczając Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) i/lub masz prawo do jej wykorzystania oraz prawo do udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz (ii) że zamieszczenie Twojej Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw do umów ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta każdej osoby, która narusza prawa autorskie.

Zachowujesz wszelkie prawa do Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Serwisie lub za jego pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie w Serwisie lub za jego pośrednictwem. Jednak zamieszczając Treści w Serwisie, udzielasz nam prawa i licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie takich Treści w Serwisie i za jego pośrednictwem. Zgadzasz się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępniania Twoich treści innym użytkownikom Usługi, którzy również mogą korzystać z Twoich treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Onyx Defiant LLC ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania wszystkich treści dostarczanych przez użytkowników.

Ponadto treści znajdujące się w Serwisie lub za jego pośrednictwem są własnością Onyx Defiant LLC lub zostały wykorzystane za zgodą. Nie wolno rozprowadzać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, pobierać, zamieszczać, kopiować ani używać tych Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla celów osobistych, bez uprzedniej pisemnej zgody z naszej strony.

Konta

Zakładając u nas konto, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat i że informacje, które nam podajesz, są dokładne, kompletne i zawsze aktualne. Niedokładne, niepełne lub nieaktualne informacje mogą spowodować natychmiastowe zamknięcie Twojego konta w Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym, ale nie tylko, za ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania i czynności podejmowane w ramach Twojego konta i/lub hasła, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest związane z naszym Serwisem, czy z usługami osób trzecich. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy należącej do innej osoby lub podmiotu, nazwy lub znaku towarowego, które są przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu niż użytkownik, bez odpowiedniego zezwolenia. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy obraźliwej, wulgarnej lub obscenicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta, usunięcia lub edycji treści oraz anulowania zamówień według własnego uznania.

Własność intelektualna

Serwis i jego oryginalna zawartość (z wyłączeniem zawartości dostarczonej przez użytkowników), cechy i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Onyx Defiant LLC i jej licencjodawców. Serwis jest chroniony prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Onyx Defiant LLC.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Onyx Defiant LLC.

Onyx Defiant LLC nie ma kontroli nad zawartością, polityką prywatności ani praktykami stosowanymi przez strony internetowe lub usługi osób trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie gwarantujemy oferty żadnego z tych podmiotów/osób ani ich stron internetowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Onyx Defiant LLC nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług osób trzecich.

Zalecamy, abyś zapoznał się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i zablokować dostęp do Usługi w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, według naszego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, przetrwają wypowiedzenie, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Onyx Defiant LLC, jej licencjobiorców i licencjodawców, a także ich pracowników, wykonawców, agentów, urzędników i dyrektorów, przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym, ale nie wyłącznie, przed honorarium adwokackim), wynikającymi z lub będącymi skutkiem a) korzystania i dostępu do Serwisu przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę korzystającą z Twojego konta i hasła; b) naruszenia niniejszych Warunków, lub c) Treści zamieszczonych w Serwisie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Onyx Defiant LLC, ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym bez ograniczeń za utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do Serwisu lub korzystania z niego lub niemożności dostępu do niego lub korzystania z niego; (ii) jakiegokolwiek zachowania lub treści osób trzecich w Serwisie; (iii) wszelkich treści uzyskanych za pośrednictwem Serwisu; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany Twoich transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy podstawą jest gwarancja, umowa, delikt (w tym zaniedbanie) czy jakakolwiek inna teoria prawna, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, i nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "AS IS" i "AS AVILABLE". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw autorskich lub przebiegu użytkowania.

Onyx Defiant LLC, jej podmioty zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Serwis będzie działał nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępny w określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione; c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Serwisu spełnią Twoje wymagania.

Wykluczenia

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia pewnych gwarancji ani wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Dakoty Południowej, Stanów Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne.

Brak egzekwowania przez nas któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie traktowany jako zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogły zostać zawarte między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, powiadomimy o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowe warunki wejdą w życie. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z Usługi po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Serwisu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych Warunków, skontaktuj się z nami.