Podmienky a pravidlá

Last updated: January 10, 2024

Pred používaním webovej stránky https://cammodelagency.com (ďalej len "služba"), ktorú prevádzkuje spoločnosť Onyx Defiant LLC (ďalej len "my", "nás" alebo "naša"), si pozorne prečítajte tieto Všeobecné podmienky (ďalej len "podmienky", "Terms and Conditions").

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré chcú získať prístup k službe alebo ju používať.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok, nemáte povolenie na prístup k službe.

Komunikácia

Vytvorením konta v našej službe súhlasíte s odberom informačných bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré vám môžeme zasielať. Môžete sa však odhlásiť zo zasielania akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od nás tak, že použijete odkaz na odhlásenie alebo pokyny uvedené v každom e-maile, ktorý vám zašleme.

Nákupy

Ak si želáte zakúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom Služby ("Nákup"), môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácií týkajúcich sa vášho Nákupu vrátane, bez obmedzenia, čísla vašej kreditnej karty, dátumu skončenia platnosti vašej kreditnej karty, vašej fakturačnej adresy a vašich dodacích údajov.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používať kreditné karty alebo iné platobné metódy v súvislosti s akýmkoľvek nákupom; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytujete, sú pravdivé, správne a úplné.

Služba môže využívať služby tretích strán na účely uľahčenia platieb a dokončenia nákupov. Odoslaním svojich údajov nám udeľujete právo poskytnúť tieto údaje týmto tretím stranám v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z dôvodov, ktoré zahŕňajú okrem iného: dostupnosť výrobku alebo služby, chyby v popise alebo cene výrobku alebo služby, chyby vo vašej objednávke alebo iné dôvody.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku v prípade podozrenia na podvod alebo neoprávnenú či nezákonnú transakciu.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Ponuku produktov a služieb v rámci služby neustále aktualizujeme. Pri aktualizácii informácií v službe a v našej reklame na iných webových stránkach môže dochádzať k oneskoreniu. Informácie uvedené v Službe môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti a nemusia byť úplné alebo aktuálne. Produkty alebo služby môžu byť v službe nesprávne ocenené, nepresne opísané alebo nedostupné a my nemôžeme zaručiť presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií uvedených v službe.

Preto si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah

Naša služba vám umožňuje zverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, videá alebo iný materiál ("obsah"). Ste zodpovední za Obsah, ktorý zverejníte v Službe alebo prostredníctvom nej, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Uverejnením obsahu v Službe alebo prostredníctvom Služby vyhlasujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vlastníte ho) a/alebo máte právo ho používať a máte právo udeliť nám práva a licenciu, ako je stanovené v týchto Podmienkach, a (ii) že zverejnenie vášho Obsahu v Službe alebo prostredníctvom nej neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet každého, u koho sa zistí porušenie autorských práv.

Ponechávate si všetky svoje práva na akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte v Službe alebo prostredníctvom nej, a ste zodpovední za ochranu týchto práv. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za Obsah, ktorý zverejníte vy alebo akákoľvek tretia strana v rámci Služby alebo prostredníctvom nej. Uverejnením Obsahu prostredníctvom Služby nám však udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukciu a distribúciu takéhoto Obsahu v rámci Služby a prostredníctvom nej. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo, aby sme váš Obsah sprístupnili ostatným používateľom Služby, ktorí môžu váš Obsah tiež používať v súlade s týmito Podmienkami.

Spoločnosť Onyx Defiant LLC má právo, nie však povinnosť, monitorovať a upravovať všetok obsah poskytnutý používateľmi.

Okrem toho obsah, ktorý sa nachádza v tejto službe alebo prostredníctvom nej, je majetkom spoločnosti Onyx Defiant LLC alebo sa používa so súhlasom. Uvedený obsah nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, sťahovať, opätovne zverejňovať, kopírovať ani používať, či už ako celok alebo po častiach, na komerčné účely alebo na osobný prospech bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu od nás.

Účty

Keď si u nás vytvoríte účet, zaručujete, že ste starší ako 18 rokov a že informácie, ktoré nám poskytnete, sú vždy presné, úplné a aktuálne. Nepresné, neúplné alebo neaktuálne informácie môžu viesť k okamžitému zrušeniu vášho účtu v službe.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla, okrem iného vrátane obmedzenia prístupu k svojmu počítaču a/alebo účtu. Súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky činnosti alebo akcie, ktoré sa uskutočnia pod vaším účtom a/alebo heslom, bez ohľadu na to, či je vaše heslo v našej službe alebo v službe tretej strany. Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu, musíte nás o tom okamžite informovať.

Ako používateľské meno nesmiete používať meno inej osoby alebo subjektu alebo meno alebo ochrannú známku, ktoré nie je legálne dostupné na používanie, meno alebo ochrannú známku, ktorá je predmetom akýchkoľvek práv inej osoby alebo subjektu, než ste vy, bez príslušného povolenia. Ako používateľské meno nesmiete používať žiadne meno, ktoré je urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem obsahu poskytnutého používateľmi), funkcie a vlastnosti sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Onyx Defiant LLC a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Spojených štátov amerických aj zahraničných krajín. Naše ochranné známky a obchodné oblečenie sa nesmú používať v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Onyx Defiant LLC.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť Onyx Defiant LLC nevlastní ani nekontroluje.

Spoločnosť Onyx Defiant LLC nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Nezaručujeme sa za ponuky žiadneho z týchto subjektov/osôb ani za ich webové stránky.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Onyx Defiant LLC nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na webových stránkach alebo službách tretích strán alebo ich prostredníctvom.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových lokalít alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Môžeme okamžite zrušiť alebo pozastaviť váš účet a zamedziť prístup k službe, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, podľa nášho vlastného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia, okrem iného vrátane porušenia podmienok.

Ak si želáte ukončiť svoje konto, môžete jednoducho prestať používať službu.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení zmluvy, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a chrániť spoločnosť Onyx Defiant LLC a jej držiteľov licencií a poskytovateľov licencií a ich zamestnancov, dodávateľov, zástupcov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov pred akýmikoľvek nárokmi, škodami, povinnosťami, stratami, záväzkami, nákladmi alebo dlhmi a výdavkami (okrem iného vrátane poplatkov za právne služby), ktoré vznikli v dôsledku a) vášho používania a prístupu k službe vami alebo akoukoľvek osobou, ktorá používa vaše konto a heslo; b) porušenia týchto podmienok alebo c) obsahu zverejneného v službe.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Onyx Defiant LLC, ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, zástupcovia, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo sankcionované škody, vrátane, ale bez obmedzenia, straty zisku, údajov, používania, dobrého mena alebo iných nehmotných strát, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu k službe, jej používania alebo nemožnosti prístupu k nej alebo jej používania; (ii) akéhokoľvek správania alebo obsahu akejkoľvek tretej strany v službe; (iii) akéhokoľvek obsahu získaného zo Služby; a (iv) neoprávneného prístupu, používania alebo zmeny vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti vzniku takejto škody, a to aj v prípade, ak sa zistí, že opravný prostriedok uvedený v tomto dokumente nesplnil svoj základný účel.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Službu používate na vlastné riziko. Služba sa poskytuje v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii. Služba sa poskytuje bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo priebehu výkonu.

Spoločnosť Onyx Defiant LLC, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) služba bude fungovať bez prerušenia, bezpečne alebo bude dostupná v určitom čase alebo na určitom mieste; b) budú odstránené akékoľvek chyby alebo nedostatky; c) služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty; alebo d) výsledky používania služby budú spĺňať vaše požiadavky.

Výluky

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých záruk alebo vylúčenie či obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Južnej Dakoty, USA, bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Ak nebudeme presadzovať žiadne právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to považované za vzdanie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme mohli mať medzi sebou v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Ak je zmena podstatná, oznámime to aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. O tom, čo sa považuje za podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek zmien súhlasíte s tým, že sa budete riadiť zmenenými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnení používať službu.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás.