Tingimused

Last updated: January 10, 2024

Enne Onyx Defiant LLC ("meie", "meie" või "meie") poolt hallatava veebilehe https://cammodelagency.com (edaspidi "teenus") kasutamist lugege palun tähelepanelikult läbi need tingimused ("tingimused", "tingimused").

Teie juurdepääs Teenusele ja selle kasutamine sõltub käesolevate Tingimuste aktsepteerimisest ja järgimisest. Need tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes soovivad Teenusele ligi pääseda või seda kasutada.

Teenusele juurdepääsul või selle kasutamisel nõustute käesolevate Tingimustega. Kui te ei nõustu mis tahes osaga tingimustest, siis ei ole teil luba Teenusele juurdepääsuks.

Kommunikatsioon

Luues meie teenuses konto, nõustute tellima uudiskirju, turundus- või reklaammaterjale ja muud teavet, mida me võime saata. Te võite siiski loobuda mis tahes või kõigi selliste teadete saamisest meilt, järgides meie saadetud e-kirjades esitatud tellimuse tühistamise linki või juhiseid.

Ostud

Kui soovite osta mis tahes toodet või teenust, mis on Teenuse kaudu saadaval ("Ostu"), võidakse teilt paluda esitada teatud andmed, mis on seotud teie Ostuga, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie krediitkaardi number, krediitkaardi kehtivusaeg, teie arveldusaadress ja teie saatmisandmed.

Te kinnitate ja garanteerite, et: (i) teil on seaduslik õigus kasutada mis tahes krediitkaardi(de) või muud makseviisi(de) seoses ostuga; ja et (ii) teie poolt meile esitatud teave on tõene, õige ja täielik.

Teenus võib kasutada kolmandate isikute teenuseid, et hõlbustada maksmist ja ostude sooritamist. Andmete esitamisega annate meile õiguse edastada teavet nendele kolmandatele isikutele vastavalt meie privaatsuspoliitikale.

Me jätame endale õiguse keelduda või tühistada teie tellimus igal ajal põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult: toote või teenuse kättesaadavus, vead toote või teenuse kirjelduses või hinnas, viga teie tellimuses või muudel põhjustel.

Me jätame endale õiguse keelduda teie tellimusest või selle tühistada, kui kahtlustatakse pettust või volitamata või ebaseaduslikku tehingut.

Kättesaadavus, vead ja ebatäpsused

Me uuendame pidevalt teenuse toote- ja teenusepakkumisi. Meil võib tekkida viivitusi Teenuse teabe uuendamisel ja meie reklaamides teistel veebisaitidel. Teenuses leiduv teave võib sisaldada vigu või ebatäpsusi ning ei pruugi olla täielik või ajakohane. Toodete või teenuste hinnad võivad olla valesti hinnatud, neid võidakse kirjeldada ebatäpselt või need võivad olla Teenuses kättesaamatud ning me ei saa garanteerida Teenuses leiduva teabe täpsust või täielikkust.

Seetõttu jätame endale õiguse muuta või ajakohastada teavet ning parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi igal ajal ilma ette teatamata.

Sisu

Meie teenus võimaldab teil postitada, linkida, salvestada, jagada ja muul viisil kättesaadavaks teha teatud teavet, teksti, graafikat, videoid või muud materjali ("Sisu"). Te vastutate Teenusele või selle kaudu postitatud Sisu eest, sealhulgas selle seaduslikkuse, usaldusväärsuse ja asjakohasuse eest.

Sisu Teenusele või selle kaudu postitades kinnitate ja garanteerite, et: (i) Sisu on teie oma (see kuulub teile) ja/või teil on õigus seda kasutada ning õigus anda meile käesolevates tingimustes sätestatud õigused ja litsents ning (ii) teie Sisu avaldamine Teenuses või selle kaudu ei riku ühegi isiku või üksuse privaatsust, avalikustamisõigusi, autoriõigusi, lepinguõigusi ega muid õigusi. Me jätame endale õiguse sulgeda igaühe konto, kelle puhul leitakse, et ta rikub autoriõigusi.

Teil säilivad kõik õigused mis tahes Sisule, mida te esitate, postitate või näitate Teenuses või selle kaudu, ning te vastutate nende õiguste kaitsmise eest. Me ei vastuta ega võta vastutust teie või kolmandate isikute poolt Teenuses või selle kaudu avaldatud sisu eest. Teenuse kaudu Sisu postitamisega annate meile siiski õiguse ja litsentsi kasutada, muuta, avalikult esitada, avalikult näidata, reprodutseerida ja levitada sellist Sisu Teenuses ja selle kaudu. Te nõustute, et see litsents hõlmab meie õigust teha teie Sisu kättesaadavaks teistele Teenuse kasutajatele, kes võivad teie Sisu samuti kasutada vastavalt käesolevatele tingimustele.

Onyx Defiant LLC-l on õigus, kuid mitte kohustus jälgida ja muuta kogu kasutajate poolt esitatud sisu.

Lisaks sellele on Onyx Defiant LLC omandis või seda kasutatakse loal. Te ei tohi levitada, muuta, edastada, taaskasutada, alla laadida, uuesti postitada, kopeerida või kasutada nimetatud sisu tervikuna või osaliselt ärilistel eesmärkidel või isiklikuks otstarbeks ilma meie eelneva kirjaliku loata.

Kontod

Kui loote meie juures konto, garanteerite, et olete üle 18-aastane ja et teie poolt meile esitatud andmed on alati täpsed, täielikud ja ajakohased. Ebatäpne, ebatäielik või vananenud teave võib kaasa tuua teie teenuse konto kohese sulgemise.

Te vastutate oma konto ja salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, oma arvutile ja/või kontole juurdepääsu piiramise eest. Te nõustute võtma vastutuse kõigi tegevuste või toimingute eest, mis toimuvad teie konto ja/või salasõna all, olenemata sellest, kas teie salasõna on meie või kolmanda osapoole teenuse puhul. Te peate meid viivitamatult teavitama, kui saate teada mis tahes turvarikkumisest või oma konto loata kasutamisest.

Te ei tohi ilma asjakohase loata kasutada kasutajanimena teise isiku või üksuse nime või nime või kaubamärki, mis ei ole seaduslikult kasutatav, mis kuulub mõne teise isiku või üksuse õiguste alla, välja arvatud teie, või mis ei ole seaduslikult kasutatav, ilma asjakohase loata. Te ei tohi kasutada kasutajanimena ühtegi nime, mis on solvav, vulgaarne või rõve.

Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest, sulgeda kontosid, eemaldada või muuta sisu või tühistada tellimusi oma äranägemise järgi.

Intellektuaalne omand

Teenus ja selle algne sisu (välja arvatud kasutajate poolt pakutav sisu), funktsioonid ja funktsionaalsus on ja jäävad Onyx Defiant LLC ja selle litsentsiandjate ainuomandiks. Teenus on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seadustega nii Ameerika Ühendriikides kui ka välisriikides. Meie kaubamärke ja kaubamärke ei tohi kasutada seoses ühegi toote või teenusega ilma Onyx Defiant LLC eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, mis ei kuulu Onyx Defiant LLC-le ega ole tema kontrolli all.

Onyx Defiant LLC ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitikate või tavade eest. Me ei garanteeri nende üksuste/isikute või nende veebisaitide pakkumisi.

Te tunnistate ja nõustute, et Onyx Defiant LLC ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes kahju või kahjude eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud mis tahes sellise sisu, kaupade või teenuste kasutamise või nendele tuginemise tõttu, mis on saadaval kolmandate isikute veebisaitidel või teenuste kaudu.

Soovitame tungivalt lugeda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste tingimusi ja privaatsuspoliitikat.

Lõpetamine

Me võime lõpetada või peatada teie konto ja keelata juurdepääsu Teenusele viivitamatult, ilma eelneva etteteatamise või vastutuseta, omal äranägemisel, mis tahes põhjusel ja piiranguteta, sealhulgas, kuid mitte ainult, Tingimuste rikkumise korral.

Kui soovite oma konto lõpetada, võite lihtsalt lõpetada Teenuse kasutamise.

Kõik Tingimuste sätted, mis oma olemuselt peaksid jääma kehtima ka pärast lõpetamist, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse sätted, garantiid, hüvitised ja vastutuse piirangud.

Hüvitamine

Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma Onyx Defiant LLC-d ja selle litsentsisaajat ja litsentsiandjaid ning nende töötajaid, töövõtjaid, agente, ametnikke ja direktoreid kõikide nõuete, kahjude, kohustuste, kahjude, kohustuste, kulude või võlgade ja kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult advokaaditasude) eest, mis tulenevad või tulenevad a) teie või teie kontot ja parooli kasutava isiku poolt Teenuse kasutamisest ja juurdepääsust Teenusele; b) käesolevate Tingimuste rikkumisest või c) Teenusele avaldatud sisust.

Vastutuse piiramine

Onyx Defiant LLC ega selle direktorid, töötajad, partnerid, agendid, tarnijad või sidusettevõtjad ei vastuta mingil juhul kaudsete, juhuslike, eriliste, kaudsete või karistuslike kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi, andmete, kasutuse, firmaväärtuse või muude immateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad (i) teie juurdepääsust Teenusele või selle kasutamisest või võimatusest sellele juurde pääseda või seda kasutada; (ii) mis tahes kolmanda osapoole käitumisest või sisust Teenusel; (iii) mis tahes teenusest saadud sisust; ja (iv) teie edastuste või sisu loata juurdepääsust, kasutamisest või muutmisest, olenemata sellest, kas see põhineb garantiil, lepingul, deliktil (sealhulgas hooletusest) või mis tahes muul õiguslikul teoorial, olenemata sellest, kas meid on teavitatud sellise kahju võimalikkusest või mitte, ja isegi kui leitakse, et mõni käesolevas dokumendis sätestatud õiguskaitsevahend ei ole täitnud oma olulist eesmärki.

Vastutusnõue

Teenuse kasutamine on teie ainuisikuline risk. Teenust osutatakse nii nagu see on ja nagu see on saadaval. Teenust osutatakse ilma igasuguste garantiideta, olgu need siis otsesed või kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubeldavuse, sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks, rikkumise puudumise või toimimise käigus.

Onyx Defiant LLC, tema tütar- ja sidusettevõtted ning litsentsiandjad ei garanteeri, et a) teenus toimib katkematult, turvaliselt või on kättesaadav mis tahes ajal või kohas; b) mis tahes vead või puudused parandatakse; c) teenus on vaba viirustest või muudest kahjulikest komponentidest; või d) teenuse kasutamise tulemused vastavad teie nõuetele.

Erandid

Mõnedes jurisdiktsioonides ei ole lubatud teatud garantiide välistamine või vastutuse välistamine või piiramine kaudsete või juhuslike kahjude eest, seega ei pruugi ülaltoodud piirangud teie suhtes kehtida.

Kohaldatav õigus

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Lõuna-Dakota osariigi (Ameerika Ühendriigid) seadustele, arvestamata selle kollisiooninormide sätteid.

Meie suutmatus jõustada käesolevate tingimuste mis tahes õigust või sätet ei loeta nendest õigustest loobumiseks. Kui kohus tunnistab käesolevate Tingimuste mõne sätte kehtetuks või jõustamatuks, jäävad nende Tingimuste ülejäänud sätted kehtima. Käesolevad Tingimused moodustavad kogu meie vahelise lepingu seoses meie Teenusega ning asendavad ja asendavad kõik varasemad kokkulepped, mis meil võisid olla seoses Teenusega.

Muudatused

Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal omal äranägemisel muuta või asendada. Kui muudatus on oluline, teatame sellest vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Mis on oluline muudatus, määratakse kindlaks meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Kui jätkate juurdepääsu meie Teenusele või selle kasutamist pärast mis tahes muudatuste jõustumist, nõustute, et muudetud tingimused on teie jaoks siduvad. Kui te ei nõustu uute tingimustega, ei ole teil enam õigust Teenust kasutada.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.