Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 7 januari 2020

Lees deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat je de website https://cammodelagency.com (de "Dienst") gebruikt die wordt beheerd door Onyx Defiant LLC ("wij", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de Dienst willen betreden of gebruiken.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als je het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan heb je geen toestemming voor toegang tot de Dienst.

Communicatie

Door een Account op onze dienst aan te maken, ga je ermee akkoord dat je je abonneert op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we kunnen sturen. Je kunt je echter afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink of instructies in een door ons verzonden e-mail te volgen.

Aankopen

Indien u een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar wordt gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) je het wettelijke recht hebt om creditcard(s) of andere betaalmethode(s) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die je ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

De dienst kan gebruik maken van diensten van derden om de betaling en de voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken. Door je informatie te verstrekken, verleen je ons het recht om de informatie aan deze derden te verstrekken met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor je bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om redenen als, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in je bestelling of andere redenen.

Wij behouden ons het recht voor je bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken het product- en dienstenaanbod op de Dienst voortdurend bij. Wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Dienst en in onze reclame op andere websites. De informatie op de Dienst kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten en kan niet volledig of actueel zijn. Producten of diensten kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn op de Dienst en wij kunnen de juistheid of volledigheid van de informatie op de Dienst niet garanderen.

Wij behouden ons daarom het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Inhoud

Met onze Dienst kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar maken. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die u op of via de Dienst plaatst, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op of via de Dienst te plaatsen, verklaart en garandeert U dat: (i) de Inhoud van jou is (je bent de eigenaar) en/of je het recht hebt om het te gebruiken en het recht hebt om ons de rechten en licentie te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden, en (ii) dat het plaatsen van je Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. Wij behouden ons het recht voor het account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op Inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Inhoud die jij of een derde op of via de Dienst plaatst. Echter, door het plaatsen van Inhoud via de Dienst verleen je ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Dienst te gebruiken, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te reproduceren en te verspreiden. Je gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor ons omvat om jouw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Dienst, die jouw Inhoud ook mogen gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden.

Onyx Defiant LLC heeft het recht maar niet de verplichting om alle door gebruikers geleverde Inhoud te controleren en te bewerken.

Bovendien is de Inhoud die op of via deze Dienst wordt aangetroffen eigendom van Onyx Defiant LLC of wordt deze met toestemming gebruikt. U mag deze Inhoud niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

Rekeningen

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, garandeer je dat je ouder bent dan 18 jaar en dat de informatie die je ons verstrekt te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van je account op de Dienst.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je account en wachtwoord, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van de toegang tot je computer en/of account. Je gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten of handelingen die plaatsvinden onder je account en/of wachtwoord, ongeacht of je wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij hoort. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra je je bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van je account.

Je mag als gebruikersnaam geen naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig voor gebruik beschikbaar is, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan jij rusten, zonder passende toestemming. Je mag als gebruikersnaam geen naam gebruiken die beledigend, vulgair of obsceen is.

Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud (met uitzondering van Inhoud die door gebruikers wordt geleverd), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Onyx Defiant LLC en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als het buitenland. Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onyx Defiant LLC.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Onyx Defiant LLC.

Onyx Defiant LLC heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij staan niet in voor het aanbod van deze entiteiten/individuen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Onyx Defiant LLC niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via websites of diensten van derden.

We raden je sterk aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die je bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen je account en de toegang tot de Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als je je account wilt beëindigen, kun je gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging zouden moeten blijven gelden, blijven ook na beëindiging gelden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garanties, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Onyx Defiant LLC en haar licentiehouder en licentiegevers, en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten), als gevolg van of voortvloeiend uit a) uw gebruik van en toegang tot de Dienst, door u of iemand die uw account en wachtwoord gebruikt; b) een schending van deze Voorwaarden, of c) op de Dienst geplaatste Inhoud.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Onyx Defiant LLC, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de dienst of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst; (ii) enig gedrag of enige inhoud van derden op de dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette remedie zijn essentiële doel mist.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Onyx Defiant LLC, haar dochterondernemingen, aangesloten bedrijven en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Uitsluitingen

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing zijn.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van South Dakota, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hadden met betrekking tot de Dienst.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we ten minste 30 dagen van tevoren kennis geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, ben je niet langer bevoegd de Dienst te gebruiken.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.